รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพะเยา

การสำรวจเพื่อประเมินของประชาชนจังหวัดพะเยารายอำเภอ โดยใช้แบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) จำนวน 26 ข้อ กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,203 คน กระจายทั่วพื้นที่จังหวัดพะเยา ผลการประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพะเยารายอำเภอ พบว่าในภาพรวมแล้วประชาชนจังหวัดพะเยามีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับกลางๆ หากพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่าประชาชนจังหวัดพะเยามีระดับคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีในประเด็นองค์ประกอบด้านจิตใจ ส่วนองค์ประกอบด้านสุขภาพกาย สัมพันธภาพทางสังคม และสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตในระดับกลางๆ โดยอำเภอที่มีคะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ยที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเชียงม่วน อำเภอแม่ใจ และอำเภอภูกามยาว ตามลำดับ ส่วนอำเภอที่มีคะแนนคุณภาพชีวิตต่ำที่สุด ได้แก่ อำเภอจุน

ดาวน์โหลด รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพะเยา (word)

ดาวน์โหลด รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพะเยา (PDF)

admin

0 Comments

รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน

มิติ ค่าเฉลี่ย ระดับความสุข
17
คุณภาพกลาง ๆ
13
คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
8
คุณภาพกลาง ๆ
19
คุณภาพกลาง ๆ
61
คุณภาพกลาง ๆ

นิยามของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน

1. ด้านร่างกาย (physical domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจำวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่ายกาย เป็นต้น

 

2. ด้านจิตใจ (psychological domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง เป็นต้น

 

3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (social relationships) คือ การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่น เป็นต้น

 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม (environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนเองมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง เป็นต้น

 

 

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน