หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก นโยบายบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทยในทุกช่วงวัยและมุ่งให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมที่มีคุณภาพ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลจึงกำหนดแนวทางดำเนินนโยบาย และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา คือนโยบายด้านการพัฒนาสุขภาพ ข้อที่ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 5.4 การพัฒนาศักยภาพคน ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดพะเยา ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือ การส่งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนเพื่อคนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับ สังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต และสังคมมีความเหลื่อมล้ำน้อยลง จึงได้จัดทำ โครงการ : พัฒนาการจัดการสุขภาวะชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น

1 ในกิจกรรมย่อยของโครงการ ก็คือ กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือร่วมสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพะเยา ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตประชาชนตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน อันจะเป็นกลไกการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดพะเยาต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความร่วมมือในการประเมินคุณภาพชีวิตสู่กลไกการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดพะเยา

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนในพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวนอย่างน้อย 1,200 คน
  2. คณะกรรมการโครงการ จำนวน 20-30 คน

เป้าหมาย

ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกมิติของการได้รับการพัฒนาความจำเป็นพื้นฐาน

admin

0 Comments

รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน

มิติ ค่าเฉลี่ย ระดับความสุข
17
คุณภาพกลาง ๆ
13
คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
8
คุณภาพกลาง ๆ
19
คุณภาพกลาง ๆ
61
คุณภาพกลาง ๆ

นิยามของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน

1. ด้านร่างกาย (physical domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจำวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่ายกาย เป็นต้น

 

2. ด้านจิตใจ (psychological domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง เป็นต้น

 

3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (social relationships) คือ การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่น เป็นต้น

 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม (environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนเองมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง เป็นต้น

 

 

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน