ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความ

กิจกรรม

รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน

มิติ ค่าเฉลี่ย ระดับความสุข
17
คุณภาพกลาง ๆ
13
คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
8
คุณภาพกลาง ๆ
19
คุณภาพกลาง ๆ
61
คุณภาพกลาง ๆ

นิยามของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน

1. ด้านร่างกาย (physical domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจำวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่ายกาย เป็นต้น

 

2. ด้านจิตใจ (psychological domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง เป็นต้น

 

3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (social relationships) คือ การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่น เป็นต้น

 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม (environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนเองมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง เป็นต้น

 

 

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน